Artikel 1: Begripsbepalingen

1.1 ‘Huurprofielen.nl’: een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profile Mediation B.V., gezeteld te Amsterdam (KvK-nummer 34350247) die huurders en verhuurders desgewenst nader tot elkaar brengt;
1.2 ‘Woningzoekende’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die op zoek is naar huurruimte en op de hoogte wenst te zijn en wil blijven van het huuraanbod dat Huurprofielen.nl zoekt voor woningzoekende en die tevens contractspartij is van Huurprofielen.nl bij de tussen Huurprofielen.nl en woningzoekende tot stand gekomen overeenkomst;
1.3 ‘Verhuurder’: de (rechts)persoon die kenbaar heeft gemaakt bepaalde woonruimte te willen verhuren;
1.4 ‘Internetsite’: is de website www.Huurprofielen.nl;
1.5 ‘Materiaal’: onder meer de door de verhuurder bij Huurprofielen.nl per e-mail aangeleverde informatie ter zake het aanbod van te huren woonruimte;
1.6 ‘Contractsperiode’: periode van 1 maand die aanvangt na activering van een account;
1.7 ‘Abonnement’: is het betaalde abonnement van Huurprofielen.nl. Een abonnement komt tot stand indien de woningzoekende zijn / haar account daadwerkelijk activeert waardoor woningzoekende aan Huurprofielen.nl abonnementsgeld verschuldigd is;
1.8 ‘Overeenkomst’: in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de overeenkomst’. In dat geval wordt de overeenkomst bedoeld die tussen woningzoekende en Huurprofielen.nl tot stand komt wanneer door woningzoekende een account wordt aangemaakt en waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard;
1.9 'Misbruik': het versturen van e-mail aan Huurprofielen.nl waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming;
1.10 ‘Account’: een account is een profiel waarin de woningzoekende zich kan presenteren en die potentiële verhuurders kunnen benaderen door in te loggen op de homepage van Huurprofielen.nl. Wanneer een woningzoekende enkel inschrijft en niet zijn / haar account heeft geactiveerd kunnen potentiële verhuurders de woningzoekende niet uitnodigen voor een eventuele bezichtiging;
1.11 ‘Niet-actieve account’: is een gratis account;
1.12 ‘Actieve account’: wanneer een woningzoekende daadwerkelijk zijn / haar account activeert, ontstaat een abonnement en is de woningzoekende abonnementsgeld verschuldigd aan Huurprofielen.nl;

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door bezoekers van de website aangemaakte accounts en zijn onlosmakelijk verbonden met deze accounts. Huurprofielen.nl zal deze algemene voorwaarden opnemen in het door de bezoeker van de website aangemaakte account. De woningzoekende heeft te allen tijde de mogelijkheid om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Voordat de bezoeker van de internetsite zijn / haar account aanmaakt zal Huurprofielen.nl melding maken van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en zal deze algemene voorwaarden ‘voor akkoord’ door bezoeker laten aanvinken.
2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Huurprofielen.nl schriftelijk bevestigd zijn.
2.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

 

Artikel 3: Overeenkomst

3.1 Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere tussen Huurprofielen.nl en de woningzoekende gesloten overeenkomst.
3.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Huurprofielen.nl schriftelijk zijn aanvaard.
3.3 Huurprofielen.nl probeert, op basis van een zoekopdracht, woningaanbiedingen te vinden voor woningzoekenden en reageert uit naam van de woningzoekende naar de verhuurder. Huurprofielen.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de totstandkoming van de overeenkomsten tussen huurders en verhuurders en / of voor de inhoud van deze overeenkomsten.
3.4 De overeenkomst met de woningzoekende komt tot stand doordat deze zich met zijn e-mailadres aanmeldt en deze aanmelding door Huurprofielen.nl is ontvangen.

 

Artikel 4: Duur en beëindiging van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst en het daaruit voortvloeiende abonnement wordt aangegaan voor de duur van de contractsperiode en kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand.
4.2 Tenzij één van de partijen de overeenkomst tijdig opzegt, wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de contractsperiode.
4.3 Opzegging is steeds mogelijk tegen het einde van de geldende contractsperiode. Indien woningzoekende voor het einde van de contractsperiode opzegt, wordt de overeenkomst beëindigd. Woningzoekende heeft in dat geval geen recht op restitutie van inschrijfgeld voor de resterende dagen van de contractsperiode. Bij opzegging dient een termijn van 1 dag in acht te worden genomen.
4.4 Opzegging dient als regel plaats te vinden met gebruikmaking van de desbetreffende onderdelen van de internetsite.
4.5 Woningzoekende met een Lidmaatschap bij Huurprofielen.nl kunnen een beroep doen op de wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen (herroepingsrecht). Indien de Woningzoekende in deze periode al daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt (bedoeld als: gereageerd op woningaanbiedingen) van de betaalde dienstverlening van Huurprofielen.nl dan is Huurprofielen.nl gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het Lidmaatschapsgeld voor de periode van aangaan van het Lidmaatschap tot het moment van herroeping. De wettelijke bedenktijd gaat in bij het aangaan van een betaald Lidmaatschap. Een beroep op het herroepingsrecht dient binnen de wettelijke termijn te worden gedaan om effect te sorteren. De Woningzoekende doet een beroep op het herroepingsrecht bij voorkeur via het contactformulier op de site waarin de Woningzoekende op ondubbelzinnige wijze aangeeft gebruik te willen maken van het herroepingsrecht.
Het door u gekozen lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzegging is steeds mogelijk tegen het einde van de geldende contractperiode. Bij opzegging dient een termijn van één dag in acht te worden genomen. Bij opzegging van een Lidmaatschap welke een langere contractperiode heeft dan 1 maand, bijvoorbeeld een kwartaal of jaar, is na het verstrijken van de eerste periode, opzegging per maand mogelijk. Ook hier dient een opzegtermijn van één dag in acht te worden genomen. Betwisting van de betaalwijze "automatische incasso" ontslaat u niet van uw betalingsverplichting. Alle op deze website genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 5: Kosten

5.1 Inschrijven door woningzoekende op een niet actieve account van Huurprofielen.nl is geheel gratis.
5.2 Indien woningzoekende de account wenst om te zetten in een actieve account, zijn daaraan kosten verbonden.
5.3 Bij een actieve account is sprake van periodieke kosten. De periodieke kosten worden telkens na afloop van de contractsperiode automatisch geëncasseerd. Tussentijdse beëndiging geeft in beginsel geen recht op restitutie. Uitzondering hierop is de voorwaarde, dat Huurprofielen in de eerste 30 dagen na activatie geen woningaanbieding voor de woningzoekende heeft kunnen realiseren. In dat geval kan de woningzoekende haar betaling terug eisen. Dit dient schriftelijk te worden gedaan binnen 14 dagen na afloop van deze periode.

Artikel 6: Misbruik

6.1 Huurprofielen.nl kan de overeenkomst met de woningzoekende bij diens misbruik met onmiddellijke ingang beëindigen zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de woningzoekende.
6.2 Huurprofielen.nl is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per feit van misbruik aan de woningzoekende in rekening te brengen, waarbij het misbruik van (persoons)gegevens, foto- of ander materiaal geldt als één feit, onverminderd het recht van Huurprofielen.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen de woningzoekende c.q. de verhuurder te nemen en vergoeding te vorderen van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de woningzoekende.

 

Artikel 7: Werkwijze

7.1 Huurprofielen.nl fungeert louter als 'doorgeefluik'. Enig resultaat m.b.t. de dienstverlening wordt niet gegarandeerd. Het karakter van een mogelijk tot stand te komen huurovereenkomst brengt met zich mee dat het aan verhuurder is om al dan niet een huurovereenkomst met woningzoekende aan te gaan. Huurprofielen.nl is op geen enkele wijze bij de totstandkoming van een eventuele huurovereenkomst en de voorwaarden daarvan betrokken.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Huurprofielen.nl staat noch jegens de woningzoekende, noch de verhuurder in voor de juistheid en/of het actueel zijn van het woningaanbod.
8.2 Huurprofielen.nl staat noch jegens de woningzoekende, noch de verhuurder in voor de totstandkoming van een huurovereenkomst.
8.3 Huurprofielen.nl is nimmer aansprakelijk voor de mogelijke (gevolg)schade van de woningzoekende c.q. de verhuurder of van derden. Bovendien vrijwaart de woningzoekende c.q. de verhuurder Huurprofielen.nl ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van (gevolg)schade die verband houden met deze overeenkomst.
8.4 Indien en voor zover een (Nederlandse) gerechtelijke instantie niettemin oordeelt dat Huurprofielen.nl aansprakelijk is voor de (gevolg)schade van de woningzoekende c.q. de verhuurder of een derde en gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, wordt de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot een bedrag van € 250,00.
8.5 Woningzoekende en verhurende partij dienen zich bij aangaan van de overeenkomst op de hoogte te hebben gesteld van de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2006 en in overeenstemming met deze regelgeving te handelen wanneer het te (ver)huren object zich in Amsterdam of omliggende regio bevindt.
8.6 Bij het aangaan van de overeenkomst geeft woningzoekende aan Huurprofielen.nl toestemming namens haar op iedere woonruimte te reageren overeenkomstig aan de selectievoorkeuren van het profiel van de woningzoekende.

 

Artikel 9: Gegevens

9.1 Huurprofielen.nl heeft het recht de door de woningzoekende c.q. de verhuurder aan haar verstrekte gegevens te gebruiken en aan derden te verstrekken voor statistische en commerciële doeleinden.
9.2 De woningzoekende staat er voor in dat door Huurprofielen.nl te verwerken gegevens, het verwerken van gegevens en het resultaat van de verwerking van gegevens niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
9.3 De woningzoekende zal Huurprofielen.nl vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat door Huurprofielen.nl verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking in strijd zijn met het geldende recht.
9.4 Huurprofielen.nl staat noch jegens de woningzoekende, noch de verhuurder in voor de juistheid en / of het actueel zijn van het woningaanbod.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 In verband met de uitvoering van de onder 1.8 genoemde overeenkomst en de toepassing van deze algemene voorwaarden van Huurprofielen.nl wordt domicilie gekozen ten kantore van Huurprofielen.nl. Eventuele geschillen met betrekking tot de uitvoering of de nakoming van de overeenkomst dienen aanhangig te worden gemaakt bij de kantonrechter te Arnhem. De kantonrechter te Arnhem wordt derhalve aangewezen als de bevoegde rechter.
10.2 Op de onder 1.8 genoemde overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 11: Verzoeken/ toestemming

11.1 Indien de woningzoekende na de totstandkoming van de onder 1.8 genoemde overeenkomst met deze bijbehorende algemene voorwaarden een afwijking en/ of aanvulling van enige bepaling van deze overeenkomst verlangt, dient woningzoekende zijn verzoek voor deze afwijking en/ of aanvulling schriftelijk in te dienen.
11.2 Indien en voor zover in enige bepaling van deze overeenkomst de toestemming van Huurprofielen.nl wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt.
11.3 Een door Huurprofielen.nl gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Huurprofielen.nl is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 12: Einde overeenkomst of gebruik

12.1 Indien de woningzoekende een van de bepalingen ingevolge de onder 1.8 genoemde overeenkomst en / of uit deze algemene voorwaarden niet stipt nakomt, kan Huurprofielen.nl de huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst, en zonder dat enige nadere ingebrekestelling zal zijn vereist, ontbinden en is woningzoekende gehouden tot vergoeding van het bedrag ter zake de verschuldigde abonnementsprijs, kosten en schade.

 

Artikel 13: Tussentijdse beëindiging, in gebreke zijn

13.1 Indien woningzoekende, - de door hem verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen voldoet; - enige andere bepaling van de onder 1.8 genoemde overeenkomst niet nakomt; - enige voorwaarde, verbonden aan een door Huurprofielen.nl verleende toestemming, niet in acht neemt; - de vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest; - als hij geen natuurlijk persoon is, zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd; - in staat van faillissement wordt verklaard; - een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van huurder; - komt te overlijden;
heeft Huurprofielen.nl het recht de onder 1.8 genoemde overeenkomst tussentijds te (laten) beëindigen. Hieraan gaat slechts opzegging vooraf indien de wet dat vereist.
Woningzoekende zal in gebreke zijn door het enkele verloop van een bepaalde termijn dan wel door het enkele ontstaan van een omstandigheid als voormeld.
13.2 Woningzoekende is gehouden om aan Huurprofielen.nl te vergoeden alle schade, kosten en intresten als gevolg van een in 13.1 bedoelde omstandigheid en als gevolg van tussentijdse beëindiging van de onder 1.8 genoemde overeenkomst, ook in geval van faillissement en surseance van betaling.
13.3 Tot die schade worden in ieder geval gerekend de abonnementsgelden, de omzetbelasting en de overige verschuldigde bedragen, alsmede alle kosten van maatregelen zowel in als buiten rechte door Huurprofielen.nl getroffen, daaronder begrepen die van rechtskundige bijstand in verband met een omstandigheid als in 13.1 vermeld.
13.4 Door de bepalingen onder 13.1 tot en met 13.3 wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van Huurprofielen.nl om gebruik te maken van zijn overige rechten, waaronder zijn recht op nakoming met schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: Buitengerechtelijke kosten

14.1 In alle gevallen waarin Huurprofielen.nl een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan woningzoekende doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen woningzoekende om deze tot nakoming van de overeenkomst of tot ontruiming te dwingen, is woningzoekende verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte – met uitzondering van de ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing door Huurprofielen.nl te betalen proceskosten – aan Huurprofielen.nl te voldoen. De gemaakte kosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat niet lager is dan het gebruikelijke tarief dat door gerechtsdeurwaarders wordt gehanteerd.

Artikel 15: Betalingen

15.1 Het abonnementsgeld wordt door woningzoekende door middel van automatisch incasso aan Huurprofielen.nl voldaan. Woningzoekende heeft zich akkoord verklaard met het automatisch incasseren van het verschuldigde abonnementsgeld. Woningzoekende dient ervoor zorg te dragen dat het saldo op het op zijn / haar opgegeven bankrekeningnummer toereikend is zodat het automatisch kan worden geïncasseerd.
15.2 Indien het bedrag ter zake het abonnementsgeld niet kan plaatsvinden door middel van automatisch incasso, heeft Huurprofielen.nl het recht woningzoekende zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot de dag van algehele betaling. Alle buitengerechtelijke kosten die voor Huurprofielen.nl met de invordering gemoeid zijn, komen voor rekening van woningzoekende.
15.3 Huurprofielen.nl zal verhogingen van de abonnementsprijs minimaal één maand vóór het verschuldigd worden van de nieuwe maandtermijn op het account van woningzoekende aan woningzoekende bekendmaken.
15.4 De betaling van de abonnementsgelden en van al hetgeen verder krachtens deze overeenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk op de vervaldata in wettig Nederlands betaalmiddel – zonder enige opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke woningzoekende op Huurprofielen.nl heeft of meent te hebben – geschieden door storting dan wel overschrijving op een door Huurprofielen.nl op te geven rekening. Het staat Huurprofielen.nl vrij door middel van opgave middels het door woningzoekende aangemaakte account op de website van Huurprofielen.nl aan woningzoekende wijzigingen aan te brengen in de plaats of wijze van betaling. Huurprofielen.nl is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering uit de overeenkomst een door hem van woningzoekende ontvangen betaling in mindering komt, tenzij woningzoekende bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft. In het laatste geval is het gestelde in artikel 6:50 BW niet van toepassing.

Artikel 16: Hoofdelijkheid

16.1 Indien verscheidene (natuurlijk of rechts-)personen zich als woningzoekende hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Huurprofielen.nl aansprakelijk voor alle uit de onder 1.8 genoemde overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
16.2 Uitstel van betaling of kwijtschelding door Huurprofielen.nl aan één der woningzoekenden of een aanbod daartoe betreft alleen die woningzoekende.
16.3 De verbintenissen uit de huurovereenkomst zijn, ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van huurder betreft, hoofdelijk.
16.4 Woningzoekende kan te allen tijde de overeenkomst met Huurprofielen.nl beëindigen.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 In verband met de uitvoering van de onder 1.8 genoemde overeenkomst en de toepassing van deze algemene voorwaarden van Huurprofielen.nl wordt domicilie gekozen ten kantore van Huurprofielen.nl. Eventuele geschillen met betrekking tot de uitvoering of de nakoming van de overeenkomst dienen aanhangig te worden gemaakt bij de kantonrechter te Arnhem. De kantonrechter te Arnhem wordt derhalve aangewezen als de bevoegde rechter.
17.2 Op de onder 1.8 genoemde overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18: Wet Persoonsregistraties

18.1 Indien woningzoekende een natuurlijke persoon is, kunnen de persoonsgegevens van woningzoekende door Huurprofielen.nl in een persoonsregistratie zijn opgenomen. Woningzoekende is op de hoogte van het feit dat Huurprofielen.nl persoonsgegevens doorstuurt aan potentiële verhuurders en heeft hiertegen geen bezwaar.

Artikel 19: Klachten

19.1 Woningzoekende zal eventuele klachten en wensen schriftelijk indienen.

 

Artikel 20: Slotbepaling

20.1 Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze algemene bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

 

Schrijf u gratis in

Ik zoek woonruimte in:

Type:


Max. HuurWaarom Huurprofielen?

100+ woningen p.d.
Actief in 65 steden
Actueel aanbod
200+ verhuurders
Gratis inschrijven
Bekijk ervaringen


Help - F.A.Q.
Help - Faq
>> Schrijf u gratis in! <<
wachtwoord vergeten |  geen account?